Meet Sandro Zendralli, Exhibition at Disstricte Hipérbole, Ibiza

Virtual tour on this link 

© 2014 SANDRO ZENDRALLI